Máy tính phần trăm

Một bước để tính 15 phần trăm của 1200

Làm thế nào để tính 15% của 1200?

Thay thế các số cho trong công thức và chúng ta sẽ nhận được:

Số chưa biết = Giá trị số lượng * phần trăm / 100

Số chưa biết = 1200 * 15/100

Số ẩn = 180

Nói cách khác, nếu bạn muốn nhận được kết quả là '15% của 1200 là bao nhiêu', chỉ cần nhân nó với tỷ lệ phần trăm và chia cho 100.

Làm thế nào tôi có thể tính toán phần trăm của một tổng số?

Để tính tỷ lệ phần trăm, đầu tiên, hãy viết số mà bạn muốn chuyển đổi thành phần trăm của tổng giá trị để bạn có thể nhận được một phân số, sau đó, chia số trên cho số dưới để biến phân số thành một số thập phân. , nhân số thập phân với 100, bạn có thể dễ dàng nhận được tỷ lệ phần trăm.